• DOLAR
  %0,03
 • EURO
  %0,25
 • ALTIN
  %-0,14
 • BIST
  %1,92
12 AYLIK PERSONEL SERVİSİ KİRALAMA İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

12 AYLIK PERSONEL SERVİSİ KİRALAMA İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

12 AYLIK PERSONEL SERVİSİ KİRALAMA hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                                                       :587136

1-İdarenin

 1. a) Adı :İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI                                                                                  YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİTLİS EREN                                                          ÜNİVERSİTESİ
 2. b) Adresi :Bitlis Eren Üniversitesi Rahva Yerleşkesi 13000                                                               0 BİTLİS MERKEZ/BİTLİS
 3. c) Telefon ve faks numarası :4342220000 – 4342220101

ç) İhale dokümanının görülebileceği

Ve e-imza kullanılarak indirilebileceği

Internet sayfası                                                  :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

 1. a) Adı :12 AYLIK PERSONEL SERVİSİ KİRALAMA
 2. b) Niteliği, türü ve miktarı :6 araç (14+1 Koltuk) 12 Aylık Personel servisi                                                                               kiralama işi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı                                                              içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :TOKİ 1. 2. 3. ve 4. Etap, Rektörlük Lojmanları,                                    Meslek Yüksekokulları Kompleksi (Merkez                                                                              Kampüsü), Fen Edebiyat Fakültesi, Eski Vergi                                                                      Dairesi Karşısındaki Durak, Hastane, Bitlis Eren                                                                    Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları (Hüsrev                                                                        Paşa Kampüsü), Kale Altı, Mahalle Başı, Sağlık                                                          Durağı, Batarya Kavşağı, Çam Sitesi, TOBB                                                                       Okulu, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü                                                                          arasında

ç) Süresi/teslim tarihi                          :İşe başlama tarihi 01.01.2020, işin bitiş tarihi                                                                                    31.12.2020

 1. d) İşe başlama tarihi :01.01.2020

3-İhalenin

 1. a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:29.11.2019 – 10:30
 2. b) İhale komisyonunun toplantı yeri

(e-tekliflerin açılacağı adres)                :Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü İhale Salonu

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya özel kuruluşlara yapılan her türlü personel veya öğrenci taşıma işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
 4. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
 5. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
 6. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 7. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 8. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
 9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 1. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Araç Kiralama/0,84

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Yorum yazmak için giriş yapmalısın