• DOLAR
  %0,03
 • EURO
  %0,32
 • ALTIN
  %0,02
 • BIST
  %-0,50
BİTLİS İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KUVVESİNE KAYITLI TAŞITLARDA KULLANILMAK ÜZERE KIŞLIK LASTİK ALIMI BİTLİS İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BİTLİS İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KUVVESİNE KAYITLI TAŞITLARDA KULLANILMAK ÜZERE KIŞLIK LASTİK ALIMI BİTLİS İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Kuvvesine Kayıtlı Taşıtlarda Kullanılmak Üzere Kışlık Lastik alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:2019/564258

 

1-İdarenin
a) Adresi:Beş Minare Mahallesi Ahmet Eren Bulvarı Başhan Mevkii 13000 BİTLİS MERKEZ/BİTLİS
b) Telefon ve faks numarası:4342260520 – 4342265515
c) Elektronik Posta Adresi:bitlislojistik@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:Teknik Şartname Ve Ekinde Yer Alan 17 Kalem Lastik (112 Adet Kışlık Lastik, 32 Adet Dört Mevsim Lastik)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri:Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğüne bağlı 55 Daireli Polis Lojmanlarının deposu(Atatürk Mahallesi Feyzullah Ensari Cad., 13000 Bitlis Merkez/Bitlis)
c) Teslim tarihleri:Ürünlerin teslimi sözleşme imzalanmasına müteakiben 7 (Yedi) takvim günü içerisinde teslim edilecek. Ürünler İdareye teslim edilmeden 24 saat önce bildirilecek,teslim tarihi İdarece uygun görülürse mesai saatleri içerisinde ürünler teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası İhale Salonu Kat:1 No:122 (Beşminare Mah. Ahmet EREN Bul. Başhan Mevkii/BİTLİS)
b) Tarihi ve saati:15.11.2019 – 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Satın Alma Büro Amirliği Yeni Hizmet Binası Kat:1 No:126 (Beşminare Mah. Ahmet EREN Bul. Başhan Mevkii/BİTLİS) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Zırhlı araçların lastik fiyatları belirlenirken Kdv Kanununun 13/f Maddesi İstisna Uygulamasına göre fiyat verilecektir

Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Kuvvesine Kayıtlı Taşıtlarda Kullanılmak Üzere Kışlık Lastik alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:2019/564258

 

1-İdarenin
a) Adresi:Beş Minare Mahallesi Ahmet Eren Bulvarı Başhan Mevkii 13000 BİTLİS MERKEZ/BİTLİS
b) Telefon ve faks numarası:4342260520 – 4342265515
c) Elektronik Posta Adresi:bitlislojistik@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:Teknik Şartname Ve Ekinde Yer Alan 17 Kalem Lastik (112 Adet Kışlık Lastik, 32 Adet Dört Mevsim Lastik)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri:Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğüne bağlı 55 Daireli Polis Lojmanlarının deposu(Atatürk Mahallesi Feyzullah Ensari Cad., 13000 Bitlis Merkez/Bitlis)
c) Teslim tarihleri:Ürünlerin teslimi sözleşme imzalanmasına müteakiben 7 (Yedi) takvim günü içerisinde teslim edilecek. Ürünler İdareye teslim edilmeden 24 saat önce bildirilecek,teslim tarihi İdarece uygun görülürse mesai saatleri içerisinde ürünler teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası İhale Salonu Kat:1 No:122 (Beşminare Mah. Ahmet EREN Bul. Başhan Mevkii/BİTLİS)
b) Tarihi ve saati:15.11.2019 – 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Satın Alma Büro Amirliği Yeni Hizmet Binası Kat:1 No:126 (Beşminare Mah. Ahmet EREN Bul. Başhan Mevkii/BİTLİS) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Zırhlı araçların lastik fiyatları belirlenirken Kdv Kanununun 13/f Maddesi İstisna Uygulamasına göre fiyat verilecektir

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Yorum yazmak için giriş yapmalısın