• DOLAR
  %0,10
 • EURO
  %-0,07
 • ALTIN
  %-0,79
 • BIST
  %-2,13
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ GENEL BAKIM ONARIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İKN                                                                       :2019/349530

1-İdarenin

Adı                                                                        :YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE

BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM

KURUMLARI BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

b)Adresi                                                             :Beşminare Mah. Ahmet EREN Bul.No:417

13000 BİTLİS MERKEZ/BİTLİS

c)Telefon ve faks numarası                        :4342220000-4342220918

ç) İhale dokümanının görülebileceği       : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

ve e-imza kullanarak indirilebileceği

internet sayfası

2-İhale konusu yapım işinin

a)Adı                                                                    :BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ GENEL BAKIM

ONARIM İŞİ

 1. b) Niteliği, türü ve miktarı :14 KALEM BİNA ONARIM İŞİ

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale

dokümanı içinde bulunan idari şartnameden

ulaşılabilir.

c)Yapılacağı /teslim edileceği yer             :RAHVA YERLEŞKESİ, AHLAT YERLEŞKESİ,

HÜSREVPAŞA YERLEŞKESİ, ADİLCEVAZ

YERLEŞKESİ, TATVAN YERLEŞKESİ

ç)Süresi/teslim tarihi                                     :Yer tesliminden itibaren (60)altmış takvim

günüdür.

d)İşe başlama tarihi                                       :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3

gün içinde yer teslimi yapılarak işe                                                                                                        başlanacaktır.

3-İhalenin

a)İhale (son teklif verme) tarih ve saati                : 08.08.2019-10:00

b)İhale komisyonunun toplantı yeri       : REKTÖRLÜK BİNASI İHALE SALONU

(e-tekliflerin açılacağı adres)

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde,ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5.İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak

mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

(B) ÜSTYAPI BİNA İŞLERİ III. GRUP: BİNA İŞLERİ 2. BI VE BII GRUBU İŞLERİN DIŞINDAKİ BİNA İŞLERİ

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 2. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8.Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

 1. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir.

İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

 1. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
 2. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 3. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
 4. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
 5. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 6. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi; Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Yorum yazmak için giriş yapmalısın