Bitlis Beşminare Gazetesi | www.besminaregazetesi.com – Bitlis, Tatvan, Bitlis Haber, Tatvan Haber, Mutki Haber, Adilcevaz Haber, Ahlat Haber, Güroymak Haber, Hizan Haber
BİTLİS GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI BİRİMLERİNDOĞAL GAZ DÖNÜŞÜM İŞİ
Sosyal Medyada Paylaş

BİTLİS GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI BİRİMLERİNDOĞAL GAZ DÖNÜŞÜM İŞİ

BİTLİS GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ BİTLİS GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE  BAĞLI BİRİMLERİN DOĞAL GAZ DÖNÜŞÜM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup teklifler sadece elektronik ortamda ekap üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                                                                       :2019/534214

1-İdarenin

 1. a) Adı :BİTLİS GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK

VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR İL

MÜDÜRLÜĞÜ

 1. b) Adresi :Beş Minare Mahallesi Ahmet EREN Bulvarı

No: 214 13000 BİTLİS MERKEZ/BİTLİS

 1. c) Telefon ve faks numarası :4342266356 – 4342266355

ç) İhale dokümanının görülebileceği     :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

ve e-imza kullanılarak indirilebileceği

internet sayfası

2-İhale konusu yapım işinin

a)Adı                                                                    :BİTLİS GENÇLİK VE SPOR İL

MÜDÜRLÜĞÜNE  BAĞLI BİRİMLERİN

DOĞAL GAZ DÖNÜŞÜM İŞİ

 1. b) Niteliği, türü ve miktarı :Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Bağlı

Bitlis 8 Ağustos Stadyumu, Merkez Kapalı

Spor Salonu, Merkez Yüzme Havuzu,

Güroymak Gençlik Merkezi, Güroymak Spor

Salonu ve Güroymak Soyunma Odalarının

Doğal Gaz Dönüşüm İşi Yapılacaktır.Ayrıntılı

Bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Bağlı

Bitlis 8 Ağustos Stadyumu, Merkez Kapalı

Spor Salonu, Merkez Yüzme Havuzu,

Güroymak Gençlik Merkezi, Güroymak Spor

Salonu ve Güroymak Soyunma Odalarının

Doğal Gaz Dönüşüm İşi bu birimlerde                                                                                                  yapılacaktır

ç)Süresi/ teslim Tarihi                                   :Yer tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim

günüdür.

 1. d) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5

gün içinde yer teslimi yapılarak işe

başlanacaktır.

3- İhalenin

 1. a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:01.11.2019- 13:30
 2. b) İhale komisyonunun toplantı yeri

(e- tekliflerin açılacağı adres)                     :Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı

Salonu

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya  yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimi belgeler:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan CIV (Gaz Tesisatı İşleri) grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Makina Mühendisliği

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
 2. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ihale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
 3. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 4. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 5. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
 6. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
 7. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N):1

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38’inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Beşminare Gazetesi © 2022 ∙ Tüm Hakları Saklıdır. Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir.