• DOLAR
  %0,04
 • EURO
  %-0,70
 • ALTIN
  %-0,50
 • BIST
  %-1,70
BİTLİS İL ÖZEL İDARESİ ÖZEL İDARE İŞHANI YIKIM YAPIM İŞİ

BİTLİS İL ÖZEL İDARESİ ÖZEL İDARE İŞHANI YIKIM YAPIM İŞİ

BİTLİS İL ÖZEL İDARESİ ÖZEL İDARE İŞHANI YIKIM YAPIM İŞİ

BİTLİS ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BİTLİS İL ÖZEL İDARESİ ÖZEL İDARE İŞHANI YIKIM YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                                                                                       :2019/426739

1-İdarenin

 1. a) Adı :BİTLİS ÖZEL İDARESİ DESTEK

HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 1. b) Adresi :BİTLİS İL ÖZEL İDARESİ DESTEK

HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

BEŞMİNARE MAH. 1313 SO. NO 13-1

13000 BİTLİS MERKEZ/BİTLİS

 1. c) Telefon ve faks numarası :4342287610- 4342287610

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e             :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

-imza kullanılarak indirilebileceği internet

sayfası

2-İhale konusu yapım işinin

 1. a) Adı :BİTLİS İL ÖZEL İDARESİ ÖZEL

İDARE İŞHANI YIKIM YAPIM İŞİ

 1. b) Niteliği, türü ve miktarı :1 ADET BİNA YIKIM İŞİ

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale

dokümanı içinde bulunan idari

şartnameden ulaşılabilir.

 1. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :BİTLİS MERKEZ

ç)Süresi/teslim tarihi                                                    :Yer tesliminden itibaren 30 (otuz)                                                                                                       takvim günüdür.

 1. d) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten

itibaren 10 gün içinde yer teslimi

yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

 1. a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :16.09.2019 – 10:00
 2. b) İhale komisyonunun toplantı yeri

(e-tekliflerin açılacağı adres)                                     :İL ÖZEL İDARESİ TOPLANTI                                                                                                                      SALONU

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler

KENDİ MALI VEYA TAAHÜT ARAÇ LİSTESİ

S.NO     ARAÇ SAYISI      ARAÇ ADI                            ARAÇ KAPASİTESİ

1             1                             SULAMA ARAZÖZÜ        EN AZ 10 TON KAPASİTELİ

2             1                             MAKASLI YIKIM MAKİNESİ         BOM YÜKSEKLİĞİ EN AZ 20 METRE

3             1                             YÜKLEYİCİ KEPÇE                             —

4             2                             KIRICILI EKSKAVATÖR                   EN AZ 30 TON KAPASİTELİ

5             1                             MİNİ KIRICILI EKSKAVATÖR        —

6             1                             JENERATÖR                                       —

7             1                             AYDINLATMA KULESİ                    YETERİ KADAR PROJEKTÖR

8             5                             DEV KAMYON                                  EN AZ 20 TON KAPASİTELİ

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

1- YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞİ’NDE YER ALAN B/III. GRUP BİNA İŞLERİ BU İŞTE BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

2- ÜST YAPI OLARAK BİNA GÜÇLENDİRME VE BİNA ONARIM YAPIM İŞİ YAPMAK

 

SURETİYLE ELDE EDİLEN İŞ DENEYİM BELGELERİ BU İŞTE BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

3- BİNA YIKIM İŞLERİ YAPMAK SURETİYLE ELDE EDİLEN İŞ DENEYİM BELGELERİ BU İŞTE BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

4.4.2. benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

MEZUNİYET BELGELERİ/DİPLOMALAR: MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT BÖLÜMÜ MEZUNU VEYA MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ MEZUNU OLAN ELEMANLARIN DİPLOMALARI İHALE KONUSU İŞE DENK SAYILACAKTIR (MEZUNİYET BELGELERİNİN İŞ DENEYİMİNİ TEVSİK İÇİN SUNULMASI DURUMUNDA; MEZUNİYETTEN SONRA GEÇEN SÜRENİN ONBEŞ YILDAN FAZLASININ DEĞERLENDİRMEYE ALINABİLMESİ İÇİN BAŞVURU VEYA TEKLİF KAPSAMINDA MEZUNİYET BELGESİ SAHİBİNE AİT YAPIM İŞİNE İLİŞKİN BİR İŞ DENEYİM BELGESİNİN SUNULMASI ZORUNLUDUR.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
 4. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
 5. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
 6. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 7. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 8. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
 9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 1. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Yorum yazmak için giriş yapmalısın