• DOLAR
  %0,03
 • EURO
  %0,25
 • ALTIN
  %-0,14
 • BIST
  %1,92
BİTLİS-TATVAN İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI VE JANDARMA ASAYİŞ KOMANDO BÖLÜK KOMUTANLIĞI HİZMET BİNALARININ DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM VE MANTOLAMA YAPIM İŞİ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI (BİTLİS) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

BİTLİS-TATVAN İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI VE JANDARMA ASAYİŞ KOMANDO BÖLÜK KOMUTANLIĞI HİZMET BİNALARININ DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM VE MANTOLAMA YAPIM İŞİ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI (BİTLİS) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

BİTLİS-TATVAN İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI VE JANDARMA ASAYİŞ KOMANDO BÖLÜK KOMUTANLIĞI HİZMET BİNALARININ DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM VE MANTOLAMA YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası      :2019/268426

1-İdarenin

 1. a) Adresi :HÜSREVPASA MAH. TATVAN YOLU ÜZERI 1 13100 BİTLİS MERKEZ/BİTLİS
 2. b) Telefon ve faks numarası :4342287016 – 4342287013
 3. c) Elektronik Posta Adresi :IHLKOM13@JANDARMA.GOV.TR

ç) İhale dokümanının görülebileceği:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi

2-İhale konusu yapım işinin

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı :1 ADET BİTLİS-TATVAN İLÇE J.K.LIĞI VE J.ASAYİŞ KOMANDO BL.K.LIĞI HİZMET BİNALARININ DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM VE MANTOLAMA YAPIM İŞİ.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. b) Yapılacağı yer :BİTLİS-TATVAN İLÇE J.K.LIĞI
 2. c) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi       :Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer :BİTLİS İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI İHALE SALONU
 2. b) Tarihi ve saati :28.06.2019 – 10:00
 3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;

BİTLİS,MUŞ VE BİNGÖL İLLERİNDE GAZ DAĞITMA YETKİLİ KURULUŞTAN (DOĞUGAZ) ALINMIŞ DOĞALGAZ İÇ TESİSAT YETKİ BELGESİ.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürülüğe giren “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğ”‘de yer alan B-III (Bina İşleri),

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde belirtilen CII. grup Sıhhi Tesisat ve Mekanik Tesisat İşleri 1. maddede belirtilen işler,

Yapım İşlerinde Benzer İşlere Dair Tebliğin (C) Sıhhi Tesisat ve Mekanik Tesisat İşlerinden IV. Grup Gaz Tesisat İşleri Bu İhalede Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

MAKİNE MÜHENDİSİ VE İNŞAAT MÜHENDİSİ

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 1. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
 2. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BİTLİS İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 3. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 4. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
 5. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 6. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
 7. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Yorum yazmak için giriş yapmalısın