• DOLAR
  %0,11
 • EURO
  %0,14
 • ALTIN
  %-0,25
 • BIST
  %-2,00
HUBUBAT SELEKTÖR, KATI GÜBRE SERPME RÖMORKU VE FASULYE NOHUT HASAT MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BİTLİS İL MÜDÜRLÜĞÜ

HUBUBAT SELEKTÖR, KATI GÜBRE SERPME RÖMORKU VE FASULYE NOHUT HASAT MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BİTLİS İL MÜDÜRLÜĞÜ

DAP Tarafından Bitkisel Üretiminin Geliştirilmesi Projesi Kapsamında 2 Adet Hububat Selektör, 2 Adet Katı Gübre Serpme Römorku ve 2 Adet Fasulye Nohut Hasat Makinesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                          :2020/538409

1-İdarenin

 1. a) Adresi :HÜSREVPASA MAH. SELAHATTIN EYYUBI                                                                 CAD 13000 MERKEZ BİTLİS MERKEZ/BİTLİS
 2. b) Telefon ve faks numarası :4342287080 – 4342287091
 3. c) Elektronik Posta Adresi :mhsb_trm_bitlis@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği

Internet adresi (varsa)                      :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı :2 Adet Hububat Selektör Makinesi 2 Adet Katı                                                                Gübre Römorku ve 2 Adet Fasulye Hasat                                                              Makinesi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı                                                          içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. b) Teslim yeri :Makineler Bitlis İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne                                                              teslim edilerek yüklenici firma tarafından ücretsiz                                                               nakliye ve kurulumu sağlanacaktır.
 2. c) Teslim tarihi :Sözleşme İmzalandıktan 30 gün içerisinde mal                                                                       teslim edilecek.

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer :Bitlis Tarım ve Orman Müdürlüğünde
 2. b) Tarihi ve saati :27.10.2020 – 10:00
 3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Periyodik bakımın 2 (iki) yıl süre ile devam ettirilmesi.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 2. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bitlis Tarım ve Orman Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Atmış) takvim günüdür.
 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 4. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Yorum yazmak için giriş yapmalısın