• DOLAR
  %0,11
 • EURO
  %0,14
 • ALTIN
  %-0,25
 • BIST
  %-2,00
KALORİFER YAKITI ( FUEL OİL 4) SATIN ALINACAKTIR İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİKALORİFER YAKITI ( FUEL OİL 4) SATIN ALINACAKTIR İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

KALORİFER YAKITI ( FUEL OİL 4) SATIN ALINACAKTIR İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİKALORİFER YAKITI ( FUEL OİL 4) SATIN ALINACAKTIR İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

125000 KG Kalorifer Yakıtı ( Fuel Oil 4) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                                                       :2020/432068

1-İdarenin

 1. a) Adı :İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE                                                                                                   BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM                                                                                    KURUMLARI BİTLİS EREN                                                                                                 ÜNİVERSİTESİ
 2. b) Adresi :Bitlis Eren Üniversitesi Rahva Yerleşkesi                                                                   13000 0 BİTLİS MERKEZ/BİTLİS
 3. c) Telefon ve faks numarası :4342220000 – 4342220101

ç) İhale dokümanının görülebileceği

ve e-imza kullanılarak indirilebileceği

Internet sayfası                                       :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

 1. a) Adı :125000 KG Kalorifer Yakıtı ( Fuel Oil 4)
 2. b) Niteliği, türü ve miktarı :125000 KG Kalorifer Yakıtı ( Fuel Oil 4)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale  dokümanı içinde bulunan idari                                                                                                  şartnameden ulaşılabilir.

 1. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :Ahlat Meslek Yüksekokulu, Kanık                                                                                        Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve                                                                             Adilcevaz Meslek Yüksekokulu

ç) Süresi/teslim tarihi                           :Sözleşme imzalandıktan sonra kurumun                                                                           istemiş olduğu yakıtlar firma tarafından 5                                                                           gün içinde mesai saatlerinde teslimi                                                                              yapılır.( Yakıt alımında, alınacak ve                                                                                        depoya boşaltılan yakıt kadar hak edişle                                                                                              ödenecektir.) Yüklenici teslim edeceği                                                                                            akaryakıtı almış olduğu rafineriye ait                                                                                   irsaliyeli faturasını ve hangi plakaya hangi                                                                          rafineriden yakıtın yüklendiğine dair sevk                                                                                 irsaliyesini kurum talep etmesi halinde                                                                                            ibraz etmek zorundadır. Akaryakıt taşıyan                                                                         tanker alıcının yetkisi nezaretinde dolu                                                                             olarak alıcı tarafından gösterilen kantarda                                                                                  tartılarak,boşaltıldıktan sonra tekrar alıcı                                                                                 yetkilisinin nezaretinde ve aynı kantarda                                                                                         tartılarak aradaki fark,teslim alınmış                                                                                    akaryakıt olarak kabul edilecektir. Firma                                                                                      tarafından ısı merkezlerine intikal ettirilen                                                                    tankerlerin irsaliye ve mühür kontrolünü                                                                                    müteakiben gerekli kimyasal tahlilleri                                                                               yapmak için numune alır. Firma yetkilisi                                                                                  döküm ve numune alma ile numune                                                                                  teslimine ilişkin sürece nezaret edebilir.                                                                                              Bu hakkını kullanmaması halinde                                                                                         doğabilecek sonuca(Belirtilen Sürede                                                                                     Analiz Tekrarlanma Dışında)itiraz                                                                                                              edemez.

 1. d) İşe başlama tarihi :sözleşme imzalandıktan 1 gün sonra işe                                                                                başlanacaktır.

3-İhalenin

 1. a) İhale (son teklif verme) tarih ve

saati                                                     :25.09.2020 – 10:30

 1. b) İhale komisyonunun toplantı yeri

(E-tekliflerin açılacağı adres)       :Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü İhale                                                                                          Salonu

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

a-İstekli dağıtıcı ise, enerji piyasası düzenleme kurulundan alınmış ihale tarihi itibariyle geçerli dağıtıcılık lisans belgesinin aslının veya noter tasdikli sureti

b-İstekli dağıtıcı bayii ise, enerji piyasası düzenleme kurulundan alınmış, ihale tarihi itibariyle geçerli bayilik lisans belgesinin aslının veya noter tasdikli suretini (bayilik lisans belgesinde dağıtıcının kimliği belli olmadığı taktirde, dağıtıcının bayisi olduğunu gösteren belgenin aslını veya noter tasdikli süretini) 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya Özel kuruluşlara yapılan her türlü kalorifer yakıtı (4 nolu) işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
 4. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
 5. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
 6. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 7. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 8. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
 9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 1. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya Özel kuruluşlara yapılan her türlü kalorifer yakıtı (4 nolu) işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
 4. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
 5. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
 6. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 7. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 8. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
 9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 1. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Yorum yazmak için giriş yapmalısın