• DOLAR
  %0,04
 • EURO
  %-0,70
 • ALTIN
  %-0,50
 • BIST
  %-1,70
KURU GIDA BİTLİS GÜZELDERE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ-MEB BAKAN YARDIMCILIKLARI

KURU GIDA BİTLİS GÜZELDERE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ-MEB BAKAN YARDIMCILIKLARI

KURU GIDA

BİTLİS GÜZELDERE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

-MEB BAKAN YARDIMCILIKLARI

Kuru Gıda mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                                                                                       :2019/421048

1-İdarenin

 1. a) Adı :MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU

LİSESİ -BİTLİS MİLLİ EĞİTİM

BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCI-                                                                                               -LIKLARI

 1. b) Adresi :ATATÜRK MAH. FEYZULLAH

ENSARİ CAD. 1119. SOK. NO:7 13000

BİTLİS MERKEZ/BİTLİS

 1. c) Telefon ve faks numarası :4342263844 – 4342265244

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza

kullanılarak indirilebileceği internet sayfası        :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

 1. a) Adı :Kuru Gıda
 2. b) Niteliği, türü ve miktarı :Malın miktarı ve türü ekte yer

Almaktadır.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale

dokümanı içinde bulunan idari

Şartnameden ulaşılabilir.

 1. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :Güzeldere Mesleki ve Teknik Anadolu

Lisesi Pansiyonu Ambarında

istiflenerek teslim edilecektir. Okul                                                                                                      Pansiyon Ambarına taşınıp istiflame

Ücreti yükleniciye aittir.

ç) Süresi/teslim tarihi                                                   :”Sözleşme İmzalandıktan Sonra”

 1. d) İşe başlama tarihi :”Sözleşme İmzalandıktan Sonra”

3-İhalenin

 1. a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :18.09.2019 – 14:00
 2. b) İhale komisyonunun toplantı yeri

(e-tekliflerin açılacağı adres)                                     :Bitlis Güzeldere Mesleki ve Teknik

Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcısı

Odası

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Ürünlerin ambalajları üzerinde malın üretim izin onaylarının bulunması gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
 4. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
 5. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
 6. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 7. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 8. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
 9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 1. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Yorum yazmak için giriş yapmalısın