• DOLAR
  %0,04
 • EURO
  %-0,70
 • ALTIN
  %-0,50
 • BIST
  %-1,70
SİGORTACILIK HİZMETİ ALINACAKTIR BİTLİS İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

SİGORTACILIK HİZMETİ ALINACAKTIR BİTLİS İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bitlis İl Özel İdaresi Hizmet Araçları 2020-2021 Yılı Zorunlu Trafik Sigortası Hizmet Alım İşi (105Araç) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                                                       :2019/633961

1-İdarenin

 1. a) Adı :BİTLİS İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM                                                                      HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
 2. b) Adresi :HÜSREVPAŞA MAHALLESİ AHMET EREN                                                                               BULVARI TATVAN YOLU ÜZERİ 1. KM. 7                                                                        13000 BİTLİS MERKEZ/BİTLİS
 3. c) Telefon ve faks numarası :4342287604 – 4342287604

ç) İhale dokümanının görülebileceği

ve e-imza kullanılarak indirilebileceği

Internet sayfası                                                 :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

 1. a) Adı                              :Bitlis İl Özel İdaresi Hizmet Araçları 2020-2021                                                                         Yılı Zorunlu Trafik Sigortası Hizmet Alım İşi                                                                    (105Araç)
 2. b) Niteliği, türü ve miktarı :Bitlis İl Özel İdaresi Hizmet Araçları 2020-2021                                                                                  Yılı Zorunlu Trafik Sigortası Hizmet Alım İşi                                                                            (105Araç)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale                                                                                           dokümanı içinde bulunan idari şartnameden                                                                          ulaşılabilir.

 1. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri           Müdürlüğü

ç) Süresi/teslim tarihi                          :İşe başlama tarihi 01.01.2020, işin bitiş tarihi                                                                                    31.12.2020

 1. d) İşe başlama tarihi :01.01.2020

3-İhalenin

 1. a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:19.12.2019 – 10:00
 2. b) İhale komisyonunun toplantı yeri

(e-tekliflerin açılacağı adres)                :Bitlis İl Özel İdaresi İhale Toplantı Salonu

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
 4. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
 5. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
 6. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 7. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 8. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
 9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 360 (üç yüz altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 1. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Sigorta Hizmetleri/0,80

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

 

 

 

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Yorum yazmak için giriş yapmalısın