• DOLAR
  %0,01
 • EURO
  %0,07
 • ALTIN
  %-0,31
 • BIST
  %-1,65
TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR BİTLİS GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR BİTLİS GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

31 Kalem Temizlik Malzemesi Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:2019/613006

 

1-İdarenin
a) Adresi:Beş Minare Mahallesi Ahmet EREN Bulvarı No: 214 13000 BİTLİS MERKEZ/BİTLİS
b) Telefon ve faks numarası:4342266356 – 4342266355
c) Elektronik Posta Adresi:salih.kaya@gsb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:Teknik Şartnamenin 3.1. Maddesinde belirtilen 31 Kalem Temizlik Malzemesinin Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri:Malzemenin Teslim Edileceği Yerler; Teknik Şartnamenin 1.maddesinde belirtilmiştir.
c) Teslim tarihleri:Malzemenin teslim Edileceği yer; Teknik Şartnamenin 1.maddesinde belirtilmiştir. 1-Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü :Beşminare Mah. Ahmet Eren BulvarıNo:214 -BİTLİS/MERKEZ 2-Bitlis Kredi ve Yurtlar Ek Hizmet Binası:Beşminare Mah.Ahmet Eren Cad.No:227-BİTLİS/MERKEZ 3-Bitlis Erkek Yurt Müdürlüğü :Beşminare Mah. Ahmet Eren Cad.No:166-BİTLİS/MERKEZ 4-Bitlis Kız Yurt Müdürlüğü : Beşminare Mah. Ahmet Eren Cad. No:278-BİTLİS/MERKEZ 5-Beşminare Yurt Müdürlüğü: Beşminare mah. Ahmet Eren Cad. No:229-BİTLİS/MERKEZ 6-Tatvan Yurt Müdürlüğü: Karşıyaka Mah. Çevre Yolu No:111/A- Tatvan /BİTLİS 7-Ahlat Yurt Müdürlüğü: Erkizan Mah. Atatürk Çıkmaz Sok. No: 8/A_Ahlat/BİTLİS 8-Adilcevaz Yurt Müdürlüğü: Alacaatlı Mah. 119.Sok. No: 21- Adilcevaz/BİTLİS

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Beşminare Mahallesi Ahmet Eren Bulvarı No:214-Bitlis
b) Tarihi ve saati:18.12.2019 – 10:30
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Beşminare Mahallesi Ahmet Eren Bulvarı No:214-Bitlis adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Yorum yazmak için giriş yapmalısın